چند فرمانی که می توان با آموزش سگ یاد داد؟

چند فرمانی که می توان با آموزش به سگ یاد داد؟

آموزش به سگ آموزش به سگ و توله سگ به شما و حیوان خانگیتان کمک مویکند تا روز های خوبی رو با هم سپری کنید. درتعلیم و تربیت سگ مهم ترین چ...

ادامه مطلب

حیوان درمانی و درمان بیماری های روحی با حیوانات

حیوان درمانی و درمان بیماری های روحی با حیوانات

حیوان درمانی یک تعامل هدایت شده بین یک فرد و یک حیوان آموزش دیده است. همچنین شامل نگهدارنده حیوان می شود. هدف از درمان با حیوان خانگی ک...

ادامه مطلب

راهنمایی نگهداری از توله سگ از تولد تا یک سالگی

راهنمایی نگهداری از توله سگ ها از تولد تا یک سالگی

شاید چیز های کمی پیدا کنید که به اندازه ی رشد و پرورش یک توله سگ ها از روز اول وجود داشته باشد اگر واقعاً از روز اول درگیر تمام فعال...

ادامه مطلب